Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Aabak gør status

Søgeord:

2. januar 2017  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

716 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Danske Speditørers nytårshilsen: Målrettet satsning på vækst, synlighed og organisering

 

Nytåret står for døren. Så bruger vi lidt tid på at kigge i bakspejlet, men vi ser naturligvis mest fremad ud gennem forruden. For at ruste vores medlemsvirksomheder bedst muligt til fremtiden vil Danske Speditører skærpe sit fokus på væksten, synligheden og organise­ringen.

 

Vi har brugt 2016 til at blive skarpe på, at alt hvad vi gør skal kunne med­virke til, at det bliver nemmere og mere økonomisk bæredygtigt at drive speditionsvirksomhed.

 

I året, der er gået, har vi eksempelvis lanceret en ny forsikringsservice, som for selv de største af vores medlemsvirksomheder vil kunne blive en genvej til at få mere for pengene. Det er et eksempel fra vores side på organisations- og forretningsudvikling, der vil kunne styrke medlemsvirksomheder­nes bundlinje.

 

I det nye år vil også privatforsikringer komme ind i vores nye forsikrings­service, sådan at vores medlemsvirksomheder ikke blot selv får mere for pengene på forsikringsområdet, men at det også kan blive til gavn for de­res medarbejdere.

Vækst: Nej til hæmmende bureaukratisk bøvl

Fokus på medlemsvirksomhedernes bundlinje ligger også bag vores store engagement på toldområdet.

 

Vi har i to omgange i 2016 fået forhindret en særdeles byrdefuld admini­stration af sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld. For at leve op til EU-toldkodeksen indførtes der i Danmark allerede fra 1. maj 2016 regler for sikkerhedsstillelse på området, men efter pres fra Danske Speditører og resten af erhvervslivet blev det slået fast, at satsen for sikkerhedsstillelsen frem til 31. december 2016 skulle være 0 promille for indehavere af bevillinger, der er udstedt efter 1. maj 2016, og som deltager i en nyetableret sikkerhedsstillelsesordning.

 

Da der så i det sene efterår 2016 skulle tages stilling til, hvordan sikkerhedsstillelsen for de selvsamme nye bevillingsha­vere skulle tilrettelægges fra 1. januar 2017, endte det med en ordning, hvor der skal bidrages med 10 kroner pr. angi­velse. Det gav tydelig lettelse i vores branche.

Den linje vil vi fortsætte i 2017. Vi er meget bevidste om, at der er meget snævre grænser for, hvad der kan og bør implementeres af EU-toldkodeksens tunge elementer, så længe der ikke er en bare nogenlunde tilfredsstillende IT-un­derstøttelse bag. Derfor glæder det os også meget, at EU-kommissionen netop har sagt, at EU-toldkodeksen ikke skal være fuldt ud implementeret i 2020. Det var ellers et ufravigeligt krav frem til november 2016.

 

Synlighed: Ja til dygtige mennesker

”Vejen til succes i erhvervslivet er brolagt med uddannelse – både for de unge og for virksomhederne”.

Sådan lyder et af vores slogans, som vi brugte et par gange i 2016.

 

Første gang skete det i forbindelse med, at vi lancerede vores branding-kampagne WWW.BLIVSPEDITOER.DK. Kampagnen ta­ger sigte på at tiltrække dygtige unge mennesker til vores branche. Indtil videre går det godt med kampagnen, der fort­sætter et par måneder ind i 2017. Det har skabt synlighed om branchen.

Anden gang, vi brugte vores slogan, var, da vi langt om længe fik tilladelsen til at fuldende vores uddannelsesvej. Den længe ventede tilladelse til at etablere en Diplomuddannelse i Transport og Supply Chain-optimering kom i hus i efteråret 2016.

 

Det betyder, at vi kan tilbyde en altomfattende uddannelsesvej, der starter med den offentlige Speditørelevuddannelse og ender med Diplomuddannelsen.

 

Dermed har vi fået en snorlige vej til at sikre tilstrækkeligt udbud af dygtige, motiverede og engagerede speditører på alle niveauer. Det vil have stor betydning for speditørvirksomhedernes evne til at yde en service, der modsvarer marke­dets forskellige forventninger og krav.

 

Diplomuddannelsen er den eneste af sin art i Danmark, og den giver deltageren en unik strategisk viden indenfor spedi­tion. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i transport- og speditionsbranchen, som ønsker at styrke deres faglige viden og kvalifikationer på et højt strategisk niveau.

Vækst og organisering: Godt værktøj til medlemsvirksomhedernes kundeaftaler

Den 1. januar 2016 trådte NSAB 2015 i kraft– Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser. Dermed fik medlemsvirksomhederne under Danske Speditører et godt værktøj, som stort set hele vejen rundt regulerer forholdet mellem speditionsbranchens og industriens aktører.

 

Siden da har det været spændende at se de nye bestemmelser blive taget i brug. Branchens aktører har taget vel imod de nye regler, og det er der også god grund til.

 

Speditionsbranchen står nemlig langt fra stille. Den nye NSAB tager netop højde for udviklingen i branchen, således

 

·       at nutidens avancerede logistikløsninger rummes og reguleres,

 

·       at rollefordelingen mellem speditør og kunde er skarpt tegnet op,

·       at fortrolighed mellem parterne varetages,

 

·       at væsentlige detaljer omkring fx stuvning, sikring, læsning og losning af gods håndteres,

 

·       at ansvaret og begrænsningen svarer til opgaverne,

·       at speditørens panteret forbliver effektiv, og lignende.

 

Vi har i løbet af året oplevet, at virksomheder i vores branche er blevet fravalgt i udbudsrunden, fordi de ikke anvender NSAB. Dermed kan NSAB betragtes som en forudsætning for at skabe de optimale vækstbetingelser for speditionsvirksomhederne.

 

Vækst: Ja til løsninger, der ikke er konkurrenceforvridende

Efter en række forsinkelser er der nu udsigt til, at EU-kommissionen i efteråret 2017 kommer med en række store trans­portudspil. Vi håber, at udspillene vil gøre endeligt op med nationale særregler om bl.a. mindsteløn og cabotagekørsel. Efter vores opfattelse kan det kun gå for langsomt med at få fælles europæiske regler, der reelt sikrer lige og fair konkur­rencevilkår for alle inden for EU’s Indre Marked.

Dermed ikke være sagt, at det er underordnet, hvad der kommer til at stå i de fælles regler. Det bliver forhåbentligt noget i retning af, at vognmandsfirmaer fra andre EU-medlemslande får friere rammer til at læsse og losse et ubegrænset antal gange inden for et fastlagt antal døgn.

 

Alt i alt er det vores vurdering, at det går den rigtige vej – og at konsekvensen formentlig bliver, at nationale særregler, der besværliggør den frie konkurrence, går en meget svær fremtid i møde.

Organisering: Mange nye medlemsvirksomheder

I løbet af 2016 har vi oplevet en medlemsfremgang på ca. 7 procent. De nye medlemsvirksomheder får dermed del i den servicepakke, som vi hele tiden arbejder på at udvikle og tilpasse. Det er - som sagt - senest sket med den nye forsikringsservice, der blev lanceret i efteråret 2016.

 

De gammelkendte elementer såsom f.eks. formidling af transportjuridisk viden og erfaring, gratis juridisk hotline samt faglig og fagpolitisk interessevaretagelse er blevet efterspurgt og benyttet flittigt i det forgangne år.

 

Vækst og synlighed: Store forventninger til nye ministre

I det sene efterår 2016 kunne vi byde velkommen til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og til Erhverv- og vækstminister Brian Mikkelsen. Vi har sagt til dem, at vi har store forventninger til, hvad en målrettet indsats for erhvervsfremme på speditions- og logistikområdet kan føre til for både branchen og for samfundet.

Når det Blå Danmark sejler 10 procent af verdens tonnage, skal vi også satse på, at 10 procent af Nordeuropas logistik styres af danske speditionsvirksomheder. Det er den vision, som vi gerne vil samarbejde med de to nye ministre om at rulle ud og realisere. Vi har brug for et vækstinitiativ på området - med vækstteam, vækstanbefalinger og alt, hvad der hører til - og det flugter perfekt med kapitel fem i regeringsgrundlaget, der hedder ”Virksomheder i vækst”.

Organisering: Nedsæt et logistisk vækstteam i 2017

Vores del af erhvervslivet kan bidrage på en helt anden måde til industriens konkurrencekraft og beskæftigelse end hidtil, hvis det politiske system sætter fokus på at kortlægge og udnytte vækstmulighederne i speditions- og logistikbranchen.

 

En målrettet erhvervsfremmeindsats vil ikke kun kunne skabe vækst og beskæftigelse i vores egen branche. At vores branche bliver bedre og mere effektiv vil også smitte af på vores kunders (altså industriens) konkurrencekraft og dermed vækst og beskæftigelse i andet led.

 

Vi skal sikre en velplanlagt og effektiv udnyttelse af både Danmarks geografiske placering mellem kontinentet og de nor­diske lande og Danmarks komparative fordele inden for transport, logistik og spedition.

Vi skal sikre Danmark en rolle som speditions- og logistikcentrum for Nordeuropa.

 

Skal der sættes handling bag visionen, er vejen frem at udarbejde en seriøs og ambitiøs vækstplan - og for at gøre det bliver det nødvendigt at nedsætte et vækstteam. Det har danske regeringer rigtig gode erfaringer med på andre områder.

 

Vækst vil blive vores hovedprioritet i 2017. Det er det, vi skal være synlige med - og det er det, der skal være styrende for, hvordan vi organiserer os internt i Danske Speditører, og for hvordan vi organiserer arbejdet med at kortlægge og udnytte vækstmulighederne.

 

2016 har vist, at Danske Speditører er en brugbar videnbank. Vores medlemsvirksomheder har hver en konto i banken -altså hos os - at trække på for at få viden og redskaber, de kan bruge til at styrke deres forretning og bundlinje. Det foregår selvfølgelig i en organiseret og struktureret form fra vores side. Den satsning fortsætter - også ind i det nye år.

På alle niveauer i vores organisationer lægger vi meget vægt på videndeling og vedligeholdelse af gode relationer. Vores Koordinationsudvalg, der blev oprettet i 2015, vil i det nye år i højere grad end tidligere blive inddraget i udvikling af og opfølgning på strategier.

 

Tak til alle, der har bidraget til vores arbejde i 2016, og godt nytår!

 

Med venlig hilsen

 

Martin Aabak

Administrerende direktør, Danske Speditører

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com