Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Nye krav som følge af Vejpakken i overskrifter

Søgeord:

10. februar 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

458 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Vejdirektoratet her udsendt en ”kort” oversigt i overskriftsform om punkterne i den nye vejpakke.

 

Vejdirektoratet har udsendt et dokument med en oversigt over, hvad indførelsen af EU’s vejpakke betyder. Oversigten giver i kort form indblik i de områder og forhold vedrørende driften af virksomheder, der udfører godstransport eller bustransport, som bliver berørt af det nye direktiv fra EU, der træder i kraft 21. februar.

 

Transport Tidende / Transport Today bringer her hele listen fra Vejdirektoratet:

 

» Nye krav som følge af Vejpakken i overskrifter

Her kan du læse om de nye krav til transportvirksomheder som følge af Vejpakken.

EUs vejpakke træder i kraft den 21. februar 2022. Det betyder, at reglerne for udøvelsen af vejtransporterhvervet ændres. De nye regler gælder både for godskørsel og buskørsel.

Ændringerne medfører, at transportvirksomheder skal opfylde flere krav end tidligere, og at de nuværende krav i visse tilfælde lempes.

 

Ændringerne udspringer af EU-regler og har blandt andet til formål at bekæmpe problemer med skuffeselskaber samt at sikre konkurrence og lige vilkår på det indre marked. Færdselsstyrelsen har til opgave at godkende og fører tilsyn med, at virksomhederne opfylder kravene.

 

Etableringskravene skærpes

Efter artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1071/2009 skal virksomhederne leve op til yderligere krav i tillæg til de tidligere. Desuden skærpes de nuværende etableringskrav.

 

Færdselsstyrelsen indhenter i forbindelse med en ansøgning de fornødne oplysninger for at vurdere, om virksomheden opfylder kravene. Derudover udfører styrelsen tilsyn med, at virksomhederne fortsat opfylder kravene.

Ændringerne betyder bl.a.:

Forretningssted

Virksomheden skal råde over et varigt forretningssted. Det vil sige, at virksomheden skal råde over lokaler, hvorfra virksomheden drives.

 

Dokumentkrav

På virksomhedens forretningssted skal der være adgang til de originale udgaver af virksomhedens kernedokumenter.

Kernedokumenter er blandt andet:

Transportkontakter

Dokumenter vedrørende køretøjer

Regnskaber

Ansættelseskontrakter

Socialsikringsdokumenter

Dokumenter med oplysninger om afsendelse og udstationering af førere

Dokumenter med oplysninger om cabotagekørsel

Dokumenter med oplysninger om køre- og hviletider

Eventuelle andre dokumenter, som Færdselsstyrelsen skal have adgang til for at kunne kontrollere, om virksomheden opfylder kravene

Køretøjer og førere

Virksomheden skal råde over ét eller flere køretøjer. Det gælder uanset om køretøjet er ejet, leaset, lejet eller andet. Det betyder, at virksomheden skal være registreret som ejer eller bruger af de køretøjer, som virksomheden anvender til vejtransport.

 

Virksomheden kan højst få udstedt én tilladelse pr. køretøj. Færdselsstyrelsen ændrer praksis, således at der kan udstedes yderligere tilladelser indenfor 14 dage, såfremt ansøgningen er fuldt oplyst.

Derudover skal virksomheden løbende råde over et antal køretøjer og et antal førere, der står i forhold til omfanget af virksomhedens transportaktiviteter.

Administrativt apparatur

Virksomheden skal effektivt og vedvarende udføre sin administrative og kommercielle aktiviteter med det hensigtsmæssige udstyr og de hensigtsmæssige faciliteter i lokaler beliggende i medlemsstaten og effektivt og vedvarende forvalte sine transporter ved hjælp af de køretøjer med det hensigtsmæssige tekniske udstyr, der befinder sig i medlemsstaten.

 

Driftscentral

Virksomheden skal have en driftscentral, hvorfra virksomhedens hovedaktivieter administereres og hvor virksomheden opbevarer sin originale fællesskabstilladelse.

 

Køretøjets tilbagevenden hver 8. uge (return of the vehicle)

Virksomheden skal planlægge sine aktiviteter sådan at køretøjer, der anvendes til international transport, vender tilbage til en af virksomhedens driftscentraler senest otte uger efter, at de har forladt den.

 

Virksomheden skal ved ansøgning om tilladelse oplyse Færdselsstyrelsen om den vil udføre international gods-eller buskørsel, eller om den alene vil udføre national transport. Virksomheden skal oplyse om dette i ansøgningen om tilladelse(r).

Hvis virksomheden udfører international transport, er det vigtigt, at Færdselsstyrelsen kan få et indblik i, hvordan virksomheden er indrettet med hensyn til return of the vehicle. Virksomheden skal derfor sende en redegørelse til Færdselsstyrelsen, hvor der oplyses om forhold som antal af forventede internationale transporter, transporternes varighed, det tekniske udstyr til overblik over køretøjerne m.v.

 

Hvis virksomheden udelukkende udfører national transport, opfylder virksomheden i sagens natur return of the vehicle, og der er ikke behov for yderligere oplysninger.

Kapitalkrav

En virksomhed skal kunne godtgøre en kapital på 66.950 kr. for den første tilladelse og 37.200 kr. for hver følgende tilladelse derudover.

 

Vandel

Når virksomheden ansøger om tilladelse(r) til gods- eller buskørsel, indhenter Færdselsstyrelsen straffeattester for at vurdere, om virksomheden, transportlederen og administrerende direktører opfylder vandelskravet. Vandelskravet er opfyldt, hvis den pågældende ikke er dømt for strafbare forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udføre vognmandsvirksomhed.

 

Gæld til det offentlige

Når virksomheden ansøger om tilladelse(r) til gods- eller bustransport, må virksomheden ikke have en gæld på mere end 50.000 kr. til det offentlige. Derudover må virksomhedens transportleder heller ikke have en gæld på mere end 50.000 kr. til det offentlige.

 

Tidligere har kravet omfattet al gæld. Fremover gælder det kun for ikkepersonlig gæld til det offentlige.

Kvalifikationskrav

Tidligere har der været krav om, at transportlederen 10 år efter at have gennemført sin uddannelse, skulle op til en ny prøve. Dette krav er ikke længere gældende.«.   /Smir

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk